top of page

Štefan Kassay

Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení, sa narodil 11. júla 1941 v Miškolci. V roku 1958 sa vyučil za sústružníka v Závodoch ťažkého strojárstva v Považskej Bystrici a ako sústružník pracoval v Opravovniach poľnohospodárskych strojov v Košiciach. V priebehu rokov bol konštruktérom, stredoškolským učiteľom, televíznym redaktorom a zahraničným spravodajcom ČST v Budapešti, Juhoslávii a Rumunsku, šéfredaktorom Hlavnej redakcie programov zo zahraničia, riaditeľom Ústredia novinárskych informácií v Prahe a Bratislave, riaditeľom Central European Development Company so sídlom vo Veľkej Británii, docentom na univerzitách v Trenčíne a Banskej Bystrici, profesorom na Žilinskej univerzite v Žiline. Jeho pracovná kariéra je spätá s podnikateľskou aktivitou, s vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou. Vybudoval medzinárodne uznávanú nadnárodnú korporáciu I.D.C. Holding, a.s., ktorej bol generálnym riaditeľom a kde od vzniku akciovej spoločnosti pôsobí ako predseda dozornej rady spoločnosti. Najvýznamnejšie práce prof. Kassaya boli publikované v piatich  jazykoch. O rozvoj vedy a vzdelávania sa zaslúžil aj ako zakladateľ a prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Medzi jeho najznámejšie vedecké publikácie patria: Kvadrológia Marketingová stratégia firmy holdingového typu (1998 – 2001), Reengineering podnikateľských procesov (1999), Podnik svetovej triedy (2001), Stratégia podniku svetovej triedy (2002), pentalógia Podnik a podnikanie (1.zväzok 2006, 2.zväzok 2008, 3.zväzok 2010, 4.zväzok a 5. zväzok 2011). Je členom Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu v Bratislave, vedeckým redaktorom časopisu Acta Mechanica Slovaca a viacerých redakčných rád odborných časopisov. Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. patrí medzi významné osobnosti slovenskej vedy v medzinárodnom meradle. Je nositeľom viacerých domácich a zahraničných vyznamenaní. Prezident SR mu na návrh vlády SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. V súkromí je profesor Kassay šťastne ženatý a má tri deti.

bottom of page