top of page

Prvá etapa realizácie ekonomickej diplomacie podľa schváleného plánu sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

The First Stage of realising the Economic Diplomacy according to the Approved Plan of the Section for International Cooperation – the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Prezentovaný duševný produkt pentalógia Podnik a podnikanie

 

Podnik a podnikanie prináša unikátny pohľad na podnikanie v prostredí slovenského holdingu. Prvý zväzok s názvom Podnikateľské prostredie hodnotí a analyzuje prechod z plánovaného hospodárstva na trhové. Druhý zväzok – Ekonomika a financie prehodnocuje makroekonomiku a mikroekonomiku, opisuje predpokladané a nevyhnutné zmeny a poukazuje na možné riešenia v nových zložitých podmienkach. Strategická komunikácia je názov tretieho zväzku, kde podľa autora prioritu má pred marketingom komunikácia. Štvrtý zväzok s názvom interné procesy sa zaoberá komplexným prístupom k výrobným a logistickým procesom a predostiera pokrokové metódy smerujúce k zvýšeniu výkonnosti podniku. V poslednom piatom zväzku autor rozpracováva tézy na tému Učenie a rast. Publikácie sú vydávané vo vydavateľstve Slovenskej akedémie vied (SAV) VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Na vydávaní cudzojazyčných mutácií sa spolupracuje s renomovaných zahraničnými vydavateľstvami.

The Presented Intellectual Product – Enterprise and Entrepreneurship

The pentalogy Enterprise and Entrepreneurship brings a unique view at doing business in the environment of the Slovak holding. The first volume with the title Entrepreneurial Environment assesses and analyses the transfer from the planned economy to the market one. The second volume – Economics and Finance – evaluates the macro- and micro-economics; it describes the assumed and inevitable changes and shows possible solutions in the new and complicated conditions. Strategic Communication – that is the title of the third volume - the author says that communication has priority over marketing. The fourth volume with the title Internal Processes deals with a comprehensive approach to the manufacturing and logistic processes and presents progressive methods leading to the increase of the company performance efficiency. In the last fifth volume the author works out the theses linked with Learning and Growth. The publications are issued in the publishing house VEDA (Slovak Academy of Sciences) under the auspices of the European Academy of Sciences and Arts. In the foreign countries these publications are issued in collaboration with renowned publishing houses.    

Rozšírená organizačná forma prezentácie v zahraničí

Prezentovaný materiálny produkt

The Presented Material Product

Konečný produkt je pre I.D.C. Holding, a.s. nosný obchodný artikel prezentovaný v spolupráci s obchodnými partnermi a reklamnými agentúrami, ako aj v rámci ekonomickej diplomacie v zahraničí. Známe značky a výrazný objem exportu predstavujú vysokú frekvenciu materiálneho a informačného vplyvu na „zasiahnuté“ prostredie. Okrem toho to znamená aj multiplikované posolstvo a šírenie dobrého mena Slovenska v priestore globálneho trhu.

For the company I.D.C. Holding, a.s. the final product is the most important business article presented in collaboration with the business partners and advertising agencies and in the framework of the economic diplomacy abroad. The famous brands and a significant export volume represent a high frequency of the material and information influence on the given environment. Except for this, it means a multiplied message and spreading the good reputation of the Slovak Republic on the global market.

Rozšírená organizačná forma prezentácie v zahraničí

An Extended Organisational Presentation Form Abroad

Zastupiteľský úrad

Vplyv prezentácii

© Štefan Kassay 2015

Konečný produkt je pre I.D.C. Holding, a.s. nosný obchodný artikel prezentovaný v spolupráci s obchodnými partnermi a reklamnými agentúrami, ako aj v rámci ekonomickej diplomacie v zahraničí. Známe značky a výrazný objem exportu predstavujú vysokú frekvenciu materiálneho a informačného vplyvu na „zasiahnuté“ prostredie. Okrem toho to znamená aj multiplikované posolstvo a šírenie dobrého mena Slovenska v priestore globálneho trhu.

Representative office

Influence of presentations

© Štefan Kassay 2015

A comprehensive model determined for the Ministry of Foreign and European Affairs (MFEA) and its corresponding management unit through which the heads of the representative offices abroad are informed. The system of economic diplomats, honorary consuls and trade representatives of the companies including the external partners are linked.

Komplexný prístup k vedeniu zastupiteľských úradov a príslušných zložiek

A Comprehensive Approach to Managing the Representative Offices and Corresponding Units

© Štefan Kassay 2015

Komplexný model určený pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) a jeho príslušný riadiaci útvar, prostredníctvom ktorého sú informovaní vedúci zastupiteľských úradov v zahraničí. Dochádza tu k prepojeniu systému ekonomických diplomatov, systému honorárnych konzulov a systému obchodných zástupcov podnikov, vrátane systému externých spolupracovníkov.

© Štefan Kassay 2015

A comprehensive model determined for the Ministry of Foreign and European Affairs (MFEA) and its corresponding management unit through which the heads of the representative offices abroad are informed. The system of economic diplomats, honorary consuls and trade representatives of the companies including the external partners are linked.   

Jednotlivé kroky plánovanej formy ekonomickej diplomacie

Individual Steps of the Planned Form of Economic Diplomacy

© Štefan Kassay 2015

Generálna riaditeľka

Vzájomné prepojenie všetkých logisticky závažných krokov postupujú v zmysle plánovaných časových úsekov, čo po zavŕšení posledného 5 kroku, t.j. vytvára uzavretý cyklus v prvej etape realizácie Ekonomickej diplomacie. Po ročnom vyhodnotení napr. na spoločnej porade ekonomických diplomatov a po vyhodnotení skúseností jednotlivých zastupiteľský úrad smerujú k formulovaniu druhej etapy, zdokonalenej o skúsenosti a odporúčania jednotlivých zastupiteľský úrad. Konkrétnu výstupnú podobu týchto odporúčaní pripraví pracovná skupina združená pri generálnej riaditeľke.

Formulácia hlavných úloh

Proces realizácie ekonomickej diplomacie môže byť ovplyvňovaný zmenami vonkajších podmienok a vzniku nových špecifík v krajinách, kde zastupiteľský úrad pôsobí. Je preto nevyhnutné rátať s priebežnými modifikáciami celého systému s tým, že zmeny budú včas odkonzultované na úrovni generálnej riaditeľky. Všetky zmeny v obsahu a rozsahu realizovanej ekonomickej diplomacie sú závislé jednak na odporúčaniach vedúcich zastupiteľský úrad, predpovšetkým na rozhodnutiach generálnej riaditeľky, ktoré vychádzajú zo zmien a požiadaviek na úrovni vedenia MZVaEZ v zmysle meniacich sa okolností v medzinárodnom rámci.

Komunikačný portál

Vzľadom na rozsiahlosť celej agendy a potreby zvyšovania efektívnosti ekonomickej diplomacie odporúčam ako vhodný komunikačný priestor etablovanie komunikačného portálu na internete. Napr. pod doménou, ktorá doteraz ešte nie je obsadená. Portál pripravia spolupracovníci z externých inštitúcii pod vedením určeného externého pracovníka. Prednosťou portálu je vzájomná sledovanosť realizovaných akcií, možnosť vzájomnej kooperácie a poradenstva pri realizácii jednotlivých krokov, čo v konečnom dôsledku vyvoláva zintenzívnenie procesov ekonomickej diplomacie, smeruje k súťaživosti a vytvára synergické efekty.

Kompletný plán všetkých prezentácii na zastupiteľských úradoch

Plán vychádza z potrieb a požiadaviek v aktuálnom období jeho kreácie s možnosťou úprav obsahu plánu v prípade zásadnejších zmien v krajine, kde zastupiteľský úrad pôsobí. Komplexný plán pripraví pracovná skupina pri generálnej riaditeľke na základe podkladov jednotlivých zastupiteľský úrad, ktoré v prípade webového portálu sú sprehľadnené v celom procese realizácie. Predpokladom komplexnosti je dostatok informácii od predstaviteľov zastupiteľský úrad vrátane ich odporúčaní, ktoré majú špecifický charakter v krajine pôsobenia. Plán ďalej zohľadňuje priority komunikačného rázu vo vzťahu k rozhodujúcim záujmom komunikačnej politiky MZVaEZ.

Ocenenie zodpovedajúcich aktivít udelením Zlatej medaile I.D.C. Holding, a.s.

Komplexné vyhodnotenie ED obsahuje súbor faktov a iniciatív, ktoré korešpondujú so zadanými východiskovými kritériami hodnotenia.  Osobitosti  prístupov a iniciatív realizátorov ED sú rovnako dôležitým hľadiskom utvárania názoru o prínose jednotlivých ED. Na základe dopredu stanovených kritérií umožňujú kvantifikáciu pracovných úkonov a celkového pracovného nasadenia ED, ako aj skutočne dosiahnutých konkrétnych výsledkov. Generálna riaditeľka tak disponuje objektivizujúcimi informáciami. Po ich prehodnotení a konzultáciách podľa vnútorného organizačného poriadku MZVaEZ a so spolupracujúcimi subjektmi z externého prostredia rozhoduje o udelení  Zlatej medaily I.D.C. Holding, a.s.  Ocenení môžu byť ekonomickí diplomati v mieste pôsobenia zastupiteľský úrad, samotní vedúci zastupiteľský úrad a tiež zodpovední  organizátori ED z externého prostredia MZVaEZ.

Inovácie systémov na základe získaných skúseností v uplynulom období

Vyhodnotenie kvality procesov ekonomickej diplomacie a udelenie ocenení najproduktívnejším jedincom zapojeným do procesov celého systému plní mobilizujúcu funkciu. Je prvkom spätnej väzby, umožňujúcej spätnej väzby umožňujúcej vnímať nielen skutočné výsledky, ale aj podmienky práce ekonomických diplomatov. Takto formovaný systém ekonomickej diplomacie reflektuje konkrétne skúsenosti v diplomatickej praxi. Navrhovaný systém a jeho komponenty dopĺňa  doteraz málo uplatňované prvky systémového prístupu v tejto špecifickej profesii. Systém a jeho správne užívanie umožňuje aj naplnenie sebarealizačných aspektov životného poslania vynikajúcich osobností vplývajúcich na udržiavanie rovnováhy v zložitom medzinárodnom prostredí.

Tri nosné formy šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí – tvorba stratégie ekonomickej diplomacie umožňujúcej rozšírenie aktivít podľa aktuálnych udalostí a zmien

© Štefan Kassay 2015

Prezentácie, autorom duševného produktu alebo ekonomickým diplomatom, rovnakým spôsobom sa prezentujú produkty. Ide o organizovanie skupín jednotlivých krajín pod egidou MZVaEZ, ktoré by sa zúčastnili na exkurziách v slovenských podnikoch a v spojitosti s inými možnosťami informovanosti, napríklad o konkrétne špecifikovaniej pomoci, zvlášť o intelektuálnej, o intelektuálnej pomoci a poradenstve. S požiadavkami pomoci rozvojovým krajinám je možné aktivovanie myšlienky pomoci predovšetkým v oblasti intelektuálneho rozvoja spojených s prítomnsťou v exkurziách v excelentých podnikoch Slovenska, vrátane konferencii podporujúcej medzinárodnú spoluprácu a pomoc.

© Štefan Kassay 2015

General Director

The mutual linkage of all logistically serious steps is realised according to the planned time stages. After completing the 5th step we will obtain a closed cycle in the first realisation phase of the economic diplomacy. After a year there will an assessment meeting of the economic diplomats which will evaluate the experience of the individual representative offices. This will lead to formulating the second stage which will involve also the experience and recommendations of the individual representative offices. The working group formed around the General Director will prepare the final output.

Formulating the Main Tasks

The process of realising the economic diplomacy can be affected by the changes of the external conditions and development of new specifics in those countries where the representative office is situated. Therefore it is inevitable to count on preliminary modifications of the whole system. It is important to discuss the changes with the General Director. All changes of the content and extent of the realised activities are dependent on the recommendations of the heads of the representative offices and especially on the decisions of the General Director which are based on the changes and requirements of the MFEA according to the changing circumstances in the international framework.

Communication Portal

Due to the extensiveness of the whole agenda and the need to increase the effectiveness of the economic diplomacy I recommend creating a communication portal on the internet as a suitable communication space, e.g. under a domain which has not been occupied yet. The portal will be prepared by employees of external institutions. The priority of the portal is the possibility to follow the realised activities of each unit, the opportunity to collaborate and to consult during the realisation of individual steps. All of this will intensify the processes of the economic diplomacy; it will increase competitiveness and will form synergic effects.

Complete Plan of All Presentations at the representative Offices

The plan is based on the needs and requirements during the time period when it is created with the possibilities to adapt it if any serious changes in the give country where the representative office is placed occur. The General Director’s working group will prepare this comprehensive plan based on the information of the individual representative offices. The web portal will provide transparent information during the whole realisation process. The assumption for its comprehensive character is sufficient information from the representative offices´ employees including recommendations which have its specific character in the given country. Furthermore, the plan takes into account the communication priorities in relation to the decisive interests of the MFEA communication policy.

Awarding Corresponding Activities by the I.D.C. Holding, a.s. Golden Medal

The comprehensive assessment of the economic diplomacy contains a set of factors which correspond with the assigned basic evaluation criteria. The special character of the approaches and initiatives of the economic diplomacy realisers are also equally important from the point of view of creating an opinion about the benefits of the individual economic diplomacies. The criteria which are stated in advance will enable to quantify the working performances and total working effort as well as really achieved results. In this way the General Director has at disposal objectifying information. After its assessment and consultancies according to the internal MFEA organisational order and with cooperating bodies from the external environment it will be decided about awarding the I.D.C. Holding, a.s. Golden Medal. The economic diplomats of the representative offices, the heads of the offices and also the responsible organisers of the economic diplomacy from the MFEA external environment can be awarded.

Innovations of the Systems Based on Acquired Experience during the Last Period

The assessment of the economic diplomacy process quality and awarding the prizes for the most productive individuals involved in the processes fulfils a mobilising function. It is an element of the feedback enabling to perceive not only the real results but also conditions of the economic diplomats´ activities. The system of economic diplomacy formed in this way reflects concrete experience from the diplomatic practice. The designed system and its components complete the rarely implemented elements of the system approach to this specific occupation. The system and its appropriate utilisation enable also to fulfil the self-realisation aspects of the life mission of excellent personalities which affect maintaining the equilibrium in the complicated international environment.

Three Principal Forms of Spreading the Good reputation of Slovakia abroad – Creating Strategy of Economic Diplomacy Enabling to Extend Activities according to the Current Events

© Štefan Kassay 2015

The products are presented in the same way – through the author of the intellectual product or economic diplomats. The groups of individual countries under the auspices of the MFEA which would participate in excursions to the Slovak enterprises and which would be informed about other opportunities will be organised, e.g. about a concrete specified aid – especially about the intellectual one and consultancy. The requirement to help the developing countries can activate the idea of help in the area of the intellectual development connected with participations in the excellent Slovak companies including conferences supporting the international collaboration and aid.

bottom of page