top of page

Spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Collaboration with the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

It is a verified fact that confidence in the government representatives is closely linked with the economic results and prospects of the country resulting from the international comparison and possibilities of further progress. It has been proved that e.g. after meeting with the top government representatives the interest in the subject and results of the talks increases. The effect of the growing interest is also the placement of the news coverage or more widely outlined information about the economic diplomacy in the corresponding structure of the individual mass media.

First of all it is the placing of the information in the priority air time (TV, radio), in the current TV and radio coverage and repeated information in the periodical but also professional press. In this way the general public is informed that a Slovak scientist had an audience with a representative of the visited country, the content of the talks penetrates the sphere of interests of individuals but also corresponding institutions and can be seen in the increased interest in the outlined information in the area which promises an increased economic effectiveness and arouses an idea about improving the living conditions in an acceptable time period.

The object of the economic diplomacy I have been paying attention to for a long-time period is the project Enterprise and Entrepreneurship and the pentalogy Enterprise and Entrepreneurship derived from this project. I am sure that the pentalogy contains also new meaning of the diplomacy’s economic dimension. In a special way it supports the economic development and enforcement of actual needs into life. Its mission is to strengthen the competitive ability of the Slovak economy, to initiate the necessary structural changes, to support the influx of the foreign investments and modern technologies, to support export, the energy security of the country, the development of small and medium entrepreneurship, the presentation of Slovakia abroad, to contribute to the maximal utilisation of the EU funds, to strengthen the economic growth of the Slovak Republic also in the context of processing the attitudes of the Slovak Republic to the European policies and to make use of the advantages being a member in the international organisations and regional groupings.

The effectiveness of the economic diplomacy is increased by the organised dissemination of information about the content of the economic diplomacy with an adequate frequency in the selected periodicals. It has been proved that substantial importance for the fixing of the basic requirement on the targeted campaign by authorising an agency – connecting the company name (I.D.C. Holding, a.s.), its brand, i.e. the name of the author (Kassay) and his works aimed at the pentalogy Enterprise and Entrepreneurship (increasing the company performance efficiency and effectiveness) can be seen in increasing the eminence and in this way it will strengthen the acquisition of the need of integrating science and practice (business). A substantial effect is achieved by the high frequency of the press releases, weekly frequency of publishing (publishing in the printed form is only temporary, on the weekly basis the reader will find the materials in the electronic form also on the web of the Trend magazine in the column Barometer and also in the column Štefan Kassay Is Writing Today in the daily Hospodárske noviny in a two-week frequency). The articles in the periodical press are part of the long-year building of the name Kassay and I.D.C. Holding, a.s.

Je preverené, že dôvera k predstaviteľom štátu je úzko previazaná s ekonomickými výsledkami a perspektívami krajiny vyplývajúcimi z medzinárodnej komparácie a možnosťami ďalšieho napredovania. Ukázalo sa, že napríklad po stretnutí s vrcholovým predstaviteľom štátu rastie  záujem o predmet a výsledky rozhovorov. Dôsledkom rastúceho záujmu je aj umiestnenie spravodajstva alebo aj širšie koncipovaných informácií o ekonomickej diplomacii v zodpovedajúcej štruktúre jednotlivých médií.

V prvom rade umiestnenie v prioritnom vysielacom čase (televízia, rozhlas), v aktuálnom spravodajstve a opakovaných informáciách v periodickej ale i odbornej tlači. Tak sa najširšia verejnosť dozvie, že došlo k prijatiu slovenského vedca najvyšším predstaviteľom navštíveného štátu, obsah rozhovoru prenikne do sféry záujmov jednotlivcov i príslušných inštitúcií a prejaví sa zvýšený záujem o načrtnuté informácie z problematiky, ktorá sľubuje vyššiu ekonomickú efektivitu a vyvoláva predstavu o zlepšovaní životných podmienok v prijateľnom časovom období.

Predmetom ekonomickej diplomacie, ktorej venujem dlhoročnú pozornosť, je projekt Podnik a podniaknie a z neho odvodená pentalógia Podnik a Podnikanie. Som presvedčený o tom, že pentalógia obsahuje aj nový význam ekonomickej dimenzie diplomacie. Osobitým spôsobom sa pričiňuje o ekonomický rozvoj a presadzovanie aktuálnych potrieb do života. Jej zmyslom je výrazným spôsobom posilňovať konkurenčnú schopnosť Slovenskej ekonomikym, iniciovať potrebné štrukturálne zmeny, prílev zahraničných investícií, moderných technológií, podporovať export, energetickú bezpečnosť štátu, rozvoj malého a stredného podnikania, prezentáciu Slovenska v zahraničí, prispievať k maximálnemu využívaniu eurofondov, posilňovať ekonomický rast Slovenskej republiky aj v kontexte spracovávania postojov Slovenskej republiky k európskym politikám a využívaním výhod členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a regionálnych zoskupeniach.

Efektivita ekonomickej diplomacie sa zvyšuje organizovaným šírením informácií o obsahu ekonomickej diplomacie s primeranou frekvenciou vo vybraných periodikách. Ukázalo sa, že podstatný význam pre fixáciu základnej požiadavky na cielenú kampaň poverením nemenovanej agentúry – spojenie mena podniku (I.D.C. Holding, a.s.), jeho značky, mena autora (Kassay) a jeho autorskej tvorby zacielenej na pentalógiu Podnik a podnikanie (zvýšenie výkonnosti podniku a tým aj ekonomickej efektivity) sa prejavuje zvyšovaním známosti a tým aj posilnenia osvojenia si potreby integrácie vedy a praxe (podnikania). Podstatný účinok sa dosahuje častou frekvenciou tlačových správ, týždennou frekvenciou prispievania (uverejnenie v tlačenej podobe je iba občasné, týždenne čitateľ nájde v elektronickej podobe aj na stránke www.kassay.eu do týždenníka Trend v rubrike „Barometer“ a tiež do rubriky „Dnes píše Štefan Kassay“ v denníku Hospodárske noviny dvojtýždennou frekvenciou. Súčasťou dlhodobého budovania mena Kassay a I.D.C. Holding, a.s. sú aj články v periodickej tlači.

bottom of page