top of page

Manažéri z I.D.C. Holding, a.s. odovzdávali rady najlepším start-upistom z Gruzínska

Sereď 11.október 2016. Na začiatku októbra sa uskutočnila prvá študijná stáž pre piatich víťazov startupovej súťaže, ktorú prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Tbilisi venovala  spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

 

Aktivita tvorila súčasť programu rozvojovej pomoci Slovenskej republiky a  bola realizovaná prostredníctvom spolupráce so Slovak Aid – Slovenská agentúra  pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a s Gruzínskou agentúrou pre inovácie a technológie (GITA), nad ktorou má záštitu Ministerstvo hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska.

 

Mladí start-upisti, nádejní podnikatelia pricestovali na Slovensko už v utorok, no odborný program ich čakal až nasledujúci deň. Najväčšia z prevádzkarní patriaca pod korporáciu  I.D.C. Holding, a.s. , známe Pečivárne Sereď, sa na dva dni stali mentorským centrom, v ktorom sa za jedným stolom stretli dlhodobé skúsenosti a poznatky z vedenia firmy u manažérov z IDC s víziami a predstavami mladých, začínajúcich podnikateľov.

Nakoľko Gruzínsko patrí medzi krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a v rámci politických a hospodárskych reforiem sú tu zjavné paralely s dianím na Slovensku počas obdobia 90–tych rokov, pre delegáciu bola mimoriadne pútavá voľná diskusia o procese privatizácie a transformácie bývalých štátnych podnikov, na podnik svetovej triedy, s predsedom Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. prof. Štefanom Kassayom, ktorý veľmi detailne popísal situáciu vládnucu v podniku v čase privatizácie ako aj  postupne uskutočnené kroky, ktoré boli nevyhnuté na to, aby podnik prežil, stal sa konkurencieschopným a expandoval aj v časoch hospodárskej krízy. 

 

Popoludnie stážisti strávili s riaditeľom divízie stratégie, Ing. Miroslavom Buchom a riaditeľkou divízie ľudských zdrojov, Ing. Darinou Pápayovou, s ktorým predebatovali nevyhnutnosť zavádzania nových technologických inovácií do výrobného procesu v priamom priemete na politiku zamestnanosti podniku. Nasledujúci deň bol venovaný predovšetkým návšteve výrobných priestorov, za účelom demonštrácie komplexnosti riadenia výrobného procesu.  Riaditeľ prevádzkarne Ing. Stanislav Cicák podrobne vysvetlil jednotlivé fázy výrobného procesu ale i technologické inovácie, ktoré spoločnosť v posledných rokoch zrealizovala. Súčasťou prehliadky bola aj návšteva „velína“ . Centra, v ktorom sú výrobné procesy graficky znázornené na monitoroch a je možné ich  kontrolovať on-line.

 

Počas obeda využili účastníci priestor na diskusiu s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom I.D.C. Holding, a.s. Ing. Pavlom Kovačičom, ktorý ochotne odpovedal na množstvo otázok týkajúcich sa oblasti obchodu, financií či budúceho smerovania firmy. 

 

Start-upisti, ktorých víťazné podnikateľské projekty sú zamerané na oblasť IT, moderné technológie a informatizáciu mimoriadne ocenili popoludňajšiu diskusiu týkajúcu sa zavádzania systému zberu dát vo výrobnom procese za účasti finančného riaditeľa Ing. Mareka Gombitu. V časoch kybernetickej bezpečnosti a eliminovania hackarských útokov firmy čoraz častejšie siahajú po outsorcovaní  služieb spojených s IT technológiami. Touto formou eliminujú vysoké investičné náklady do sieťovej infraštruktúry, serverov, diskov, zálohovania a pod. Posledný deň pobytu bol preto venovaný návšteve data centra, s ktorým naša spoločnosť spolupracuje. Odborný výklad a prehliadka priestorov, ktoré nie sú návštevníkom bežne dostupné, zanechali v účastníkoch stáže veľký dojem. 

 

Celý priebeh odbornej stáže sa niesol v príjemnom duchu, kedy zahraniční účastníci živo diskutovali s našimi odborníkmi z IDC. Okrem dôležitých informácií o fungovaní korporácie a spomienkových darčekov, odniesli  si účastníci stáže aj dar od profesora Štefana Kassaya vo forme dvojjazyčnej publikácie Bližšie k životu a osobný list vo forme poďakovania, v ktorom zároveň  načrtol možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a Gruzínskom. Spolupráca by sa týkala šírenia nadobudnutých a verifikovaných poznatkov z prostredia produkčných procesov, ktoré sú spracované v  knižnej podobe medzi záujemcov na území Gruzínska.

Managers from I.D.C. Holding, a.s. delivered advice to the best start-upists from Georgia

Sereď, 11 October, 2016. The first study trip for five winners of the start-up competition took place in early October. It was provided by I.D.C. Holding, a.s. through the Slovak Embassy in Tbilisi. This event was a part of the development aid of the Slovak Republic and was realized through the cooperation with Slovak Aid – the Slovak Agency for International Development Cooperation (Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic) and the Georgia's Innovation and Technology Agency (GITA) over which the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. 

 

Young start-ups, the promising entrepreneurs, had arrived to Slovakia on Tuesday but their knowledge program was to start on the next day. The largest of the productions sites belonging to I.D.C. Holding, a.s. corporation – well known as Pečivárne Sereď – it became the mentor centre for the next two days. The long-term experience and knowledge of the top managers from IDC with their vision have met behind one table with ideas of the young entrepreneur novice. 

 

Since Georgia to countries of the former Soviet Union – within the political and economic reforms there are obvious parallels with life in Slovakia during the period of the 90’s – the debate on the process of privatisation and transformation of the former state-owned companies to the world-class companies was particularly interesting for the delegation. The debate was hold with Professor Štefan Kassay, the Chairman of the Supervisory Board, who described in detail the situation in the company during the privatisation era – as well as the steps that were necessary to take to make the company survive and become competitive and expand also in the times of the economic crisis. 

 

Interns spent the afternoon with the Director of Division of Strategy Ing. Miroslav Buch and the Director of Human Resources Division Ing. Darina Pápayová. They which debated on the topic of necessity of introducing new technological innovations to the production process in a direct projection of the employment policy of the company. The next day was mostly dedicated to visiting the production areas for the purpose of demonstrating the complexity of the manufacturing process management. Director of the production site Ing. Stanislav Cicák explained in detail various stages of the production process as well as technological innovations the company has implemented in recent years. The “control room” was also the part of the tour – the centre that displays production processes as graphic figures on monitors and it is possible to take control of it on-line.

 

During the lunch the participants made use of the opportunity to discuss with the Chairman of the Board of Directors and the CEO  of I.D.C. Holding, a.s. Ing. Pavol Kovačič, who gladly answered a series of questions related to trade, finance and the future heading of the company. 

 

The start-upists – whose winning business projects are focused on IT, advanced technology and informatisation – particularly appreciated the afternoon discussions regarding the introduction of data collection system to the production process with the participation of the Director of Finance Ing. Marek Gombita. In times of cyber security and elimination of hacker attacks, companies reach to outsourced services related to IT technologies increasingly more often. In this way they eliminate the high cost of investment in network infrastructure, servers, disks, backup and so on. Therefore, the last day was dedicated to the visit of the data center that cooperates with our company. The professional commentary and tour through the premises that are not commonly accessible left the interns with great impression. 

 

The whole course of the professional internship was marked by a pleasant spirit with the lively discussion with our IDC experts. In addition to important information about the corporations operation and commemorative gifts, the internship participants received also a gift from Professor Štefan Kassay – the bilingual book “Closer to people” and a personal letter as a thank-you acknowledgement with outlined opportunities for further mutual cooperation between Slovakia and Georgia. The cooperation involve the dissemination of acquired and verified knowledge from the production processes environment that are provided in a book form and distributed between persons of concern in Georgia.

bottom of page