top of page

Reflexie/Reflections

Bratislava 29. apríla 2016

Jozef Makúch

guvernér Národnej banky

Slovenska/Governor of the National Bank of Slovakia

Vaše pozvanie prijímam a na konferencii sa rád zúčastním. Vystúpim s príspevkom na tému: „Aktuálne otázky menovej politiky“./I accept your invitation and I will take part in it with pleasure. I will present a paper with the topic – Actual Issues of the Currency Politics.

Bratislava 12. mája 2016

Dušan Chrenek

vedúci zastúpenia Európskej

komisie na Slovensku/Head of EU Representation in Slovakia

Dovoľujem si Vás informovať, že sa veľmi rád zúčastním medzinárodnej konferencie „Nov Európa 2016“, ktorá sa uskutoční dňa 13. októbra 2016 na Smolenickom zámku./I would like to inform you I will be glad to take part in the international conference NEW EUROPE 2016 which will be held on 13th October 2016 at the Smolenice Castle.

Bratislava 3. mája 2016

Tibor Gašpar

prezident

Policajného zboru/President of the Police Corps

 

S ohľadom na zameranie konferencie na otázky závažných spoločenských, politických a hospodárskych premien v Európe, v kontexte s ostatným vývojom v Európskej únii je nepochybné, že Policajný zobr v tejto súvislosti zastáva významnú pozíciu predovšetkým v oblasti riešenia bezpečenostnej situácie, aktuálne ovplyvňovanej zvýšenou mierou migrácie a hrozbami terorizmu. Vaše pozvanie zúčastniť sa na konferencii prijímam, vrátane vystúpenia s príspevkom./Regarding the conference aim at the issues of the serious social, political and economic changes in Europe, in the context with the last development in the EU it is obvious that the Police Corps play here a significant role especially in the area of solving the security situation currently affected by the increased rate of migration and threats of terrorism. I accept your invitation to the conference and I will have a presentation.

Bratislava 5. mája 2016

Rastislav Chovanec

štátny tajomník Ministerstva

hospodárstva Slovenskej republiky/State Secretary of the Ministry of Economy of the Slovak Republic

Som presvedčený o tom, že konferencia o otázkach spoločenských, politických a hospodárskych premien v Európe, ktorá sa navyše bude konať počas historicky prvého predsedníctva SR v Rade EÚ, bude prínosom pre všetkých diskutujúcich a jej výstupy nájdu odozvu v rôznych sférach spoločnosti aj po jej realizácii./I am sure that the conference concerning the issues of the social, political and economic alterations in Europe which will, on the top of that, take place during the historically first Slovak chairmanship of the Council of the EU will be a benefit for all participants and its outputs will find a response in various spheres of the society also after it is completed.

Bratislava 6. máj 2016

Miroslav Lajčák

minister zahraničných vecí

a európskych záležitostí

Slovenskej republiky/Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

 

Využívam túto príležitosť, aby som ocenil Vašu osobnú angažovanosť zorganizovať medzinárodnú odbornú konferenciu „Nová Európa 2016“, ktorá sa uskutoční v októbri t. r. na zámku v Smoleniciach. S potešením preberiem záštitu nad týmto podujatím, ktoré organizujete pri príležitosti blížiaceho sa slovenského predsedníctva Rade Európskej únie. Zároveň by som Vás chcel ubezpečiť, že v prípade, ak mi to umožnia moje pracovné povinnosti, rád sa na konferencii osobne zúčastním./I make use of this opportunity to appreciate your personal engagement to organise the international expert conference New Europe 2016 which will take place in October this year at the Smolenice castle. I will assume the patronage of this event which you organise on the occasion of the Slovak chairmanship of the Council of the EU with pleasure. At the same time I would like to assure you – if my working duties allow it – I will be glad to participate in the conference in person.

Bratislava 9. mája 2016

Ján Svák

rektor Paneurópskej vysokej školy/Rector of the Pan-European University

Bude mi cťou zúčastniť sa medzinárodnej konferencie „Nová Európa 2016“./It will be honour for me to participate in the international conference NEW EUROPE 2016.

Bratislava 6. máj 2016

Šani Dermaku

veľvyslanec Srbskej republiky

v Slovenskej republike/Ambassador of the Serbian Republic in the Slovak Republic

 

Som veľmi potešený, že sa takéto významné podujatie, ktoré si dalo za cieľ prispieť k hľadaniu odpovedí na aktuálne otázky, týkajúce sa premien v Európe, na Slovensku v rámci jeho predsedníctva v Rade Európskej únie uskutoční, pričom určite ponúkne podnetné pohľady a relevantné stanoviská./I am very pleased that such a significant event whose goal is to contribute to searching for answers to actual issues concerning the changes in Europe and in Slovakia in the framework of its chairmanship of the Council of the EU will take place and I am sure it will offer stimulating views and relevant points of view.

Bratislava 28. apríla 2016

Lívia Klausová

veľvyslankyňa Českej republiky
v Slovenskej republike/
Ambassador of the Czech Republic in the Slovak Republic

 

Ďekuji za Váš dopis ze dne 26. dubna 2016, ve kterém mě informujete o uspořádání mezinárodní konference „Nová Európa 2016“, kterou organizuje Vaše nadace na podporu vědy a vzdělávání ve spolupráci s Evropskou akademií věd a umění dne 13.10.2016./Thank you for your letter from 26th April 2016 in which you inform me about the international conference NEW EUROPE 2016 organised by your foundation for support of science and education in collaboration with the European Academy of Science and Arts on 13th October 2016.

Bratislava 14. júla 2016

Robert Redhammer

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za pozvanie na medzinárodnú konferenciu ,,Nová Európa“. Ktorú organizuje Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v spolupráci s Európskou akadémiou vied a umení. Bude mi cťou sa podujatia zúčastniť a rád podporím túto akciu aj prednesením príspevku.

bottom of page