top of page

Rudolf Kropil

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Je členom Rady solidarity a rozvoja SR a členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Je zástupcom Slovenska v Rade Európskej asociácie univerzít. Radou Európskej únie bol v roku 2015 vymenovaný za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Absolvoval Technickú univerzitu vo Zvolene (1987) Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal vo vednom odbore Poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín v roku 1994. V roku 2002 na základe obhajoby habilitačnej práce v odbore Aplikovaná zoológia získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta. V roku 2005 ho prezident SR vymenoval za vysokoškolského profesora. V rokoch 1987 až 1989 pôsobil v Správe Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici. Od roku 1989 pracuje na Technickej univerzite vo Zvolene. V rámci pedagogickej činnosti je gestorom ekologických a zoologických predmetov. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na riešenie problematiky trvalo udržateľného rozvoja, aplikovanej zoológie a ekológie lesa v prepojení na ďalšie ekonomické, lesnícke, ekologické a environmentálne disciplíny. Ako národný koordinátor riešil desať vedeckovýskumných medzinárodných projektov. Je autorom a spoluautorom viac ako dvesto vedeckých a odborných prác. Absolvoval viacero zahraničných stáží, študijných a prednáškových pobytov. V roku 1985 v Lesníckom výskumnom ústave v Hannoversch  Münden (SRN), v rokoch 1992 - 1993 na Univerzite v Berne (Švajčiarsko), v roku 1996 na Univerzite v Kodani (Dánsko) a v roku 2001 na Oxfordskej univerzite (Veľká Británia). Dlhodobo prednášal aj na Pôdohospodárskej univerzite vo Viedni (Rakúsko). Krátkodobé pobyty absolvoval na univerzitách a vedeckovýskumných inštitúciách v USA, Kanade, Japonsku, Austrálii a vo väčšine krajín Európskej únie. Bol delegátom v Programovom výbore 6. rámcového programu pri Európskej komisii v Bruseli. Pôsobil aj v poradnom zbore ministra životného prostredia SR. Bol členom doménového výboru programu COST pri Európskej únii a koordinátorom výskumnej skupiny Ochrana a manažment zveri v Medzinárodnej únii lesníckych výskumných organizácií - IUFRO. S účinnosťou od 18. februára 2012 bol prezidentom SR vymenovaný do funkcie rektora Technickej univerzity vo Zvolene na prvé štvorročné funkčné obdobie; s účinnosťou od 18. februára 2016 na druhé štvorročné funkčné obdobie. 30. mája 2016 bol zvolený za prezidenta Rektorskej konferencie na druhé dvojročné funkčné obdobie.

bottom of page