top of page

Jozef Matúš

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Ekonomickej univerzite v Bratislave a habilitoval v roku 2007 na MTF STU v Trnave. Od roku 1997 pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako externý pedagóg, roku 2000 ako interný pedagóg. Pôsobil ako vedúci Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a ako dekan fakulty. Od roku 2010 je rektorom univerzity. Je členom vedeckých rád, redakčných rád a iných významných inštitúcií a držiteľom rôznych ocenení.  Vedecká činnosť zahŕňa viacero významných vedeckých projektov a je autorom monografií a vysokoškolských učebníc, ktoré sa odborne dotýkajú oblasti jeho pôsobnosti. Profesionálne sa orientuje na oblasť marketingu, nových technológií v marketingu, interakciu marketingu a vzdelanostnej spoločnosti. Zaujíma sa aj o oblasť verejných financií a daňových systémov.

bottom of page