top of page

Jozef Makúch

Po absolvovaní SVŠ v Nových Zámkoch pokračoval v štúdiu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, Národohospodárskej fakulte, študijný odbor financie. Štúdium ukončil štátnou záverečnou skúškou v roku 1976. Vedeckú ašpirantúru ukončil v roku 1985, za docenta bol vymenovaný v roku 1989. V júli 1976 nastúpil do Štátnej banky československej, kde pracoval ako úverový inšpektor na pobočke  Bratislava - mesto. Od júla 1978 pracoval na Katedre financií Národohospodárskej fakulty VŠE v Bratislave ako asistent a odborný asistent, od septembra 1989 ako docent. V rokoch 1991 - 1994 bol dekanom Národohospodárskej fakulty EÚ. Od januára 1993 do decembra 1996 bol členom Bankovej rady NBS, od februára 1994 zastával funkciu vrchného riaditeľa výskumného úseku NBS. Od novembra 2000 pracoval ako predseda Úradu pre finančný trh, od apríla 2002 do decembra 2005 ako predseda Rady Úradu pre finančný trh. Ako predseda Rady ÚFT bol zodpovedný za riadenie a koordináciu dohľadu v sektoroch kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Zastupoval SR vo výboroch Európskej komisie pre cenné papiere a kolektívne investovanie (CESR). Taktiež bol zástupcom v medzinárodnej asociácii dohliadacích  orgánov v poisťovníctve  (IAIS).

Počas odbornej praxe absolvoval viacero školení a stáží z problematiky bankovníctva a menovej politiky, ktoré boli organizované medzinárodnými finančnými inštitúciami (Medzinárodným menovým fondom, Svetovou bankou) a zahraničnými centrálnymi bankami, vystúpil s referátmi na viacerých konferenciách v SR a v zahraničí. Jozef Makúch je členom vedeckej rady Ekonomickej univerzity (EU), vedeckej rady Národohospodárskej fakulty EU, vedeckej rady Národohospodárskej fakulty VŠE v Prahe, vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a členom správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom redakčných rád časopisov BIATEC, Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo, časopisu Centrálnej banky Čiernej Hory: Journal of Central Banking Theory and Practice, vedeckého časopisu Fakulty financií Univerzity Mateja Bela Acta aerarii publici a členom edičnej rady vedeckého časopisu Vysokej školy ekonomickej v Prahe Acta Oeconomica Pragensia. Publikoval desiatky odborných prác (učebnice, monografie, výskumné práce a pod. v SR a v zahraničí). Členom Bankovej rady NBS sa opätovne stal 1. 1. 2006 a od 1. 2. 2007 zastával funkciu výkonného riaditeľa. Dňa 12. januára 2010 vymenoval prezident Slovenskej republiky Jozefa Makúcha do funkcie guvernéra NBS. Dňa 12. januára 2015 bol Jozef Makúch vymenovaný do funkcie guvernéra na ďalšie funkčné  obdobie.

Jozef Makúch je členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, členom Generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká, guvernérom v Medzinárodnom menovom fonde a alternátom guvernéra v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne ovláda nemecký a ruský jazyk. Jozef Makúch je ženatý, má tri deti.

bottom of page