top of page

Jozef Habánik

V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje ekonomike a regionálnemu rozvoju, ako aj regionálnej politike. Je riešiteľom a koordinátorom viacerých vedeckých projektov (KEGA, VEGA, projekty programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR). Je spoluautorom 2 vedeckých monografií a viacerých vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov. Je tiež autorom vedeckých prác v domácich i zahraničných časopisoch.

bottom of page