top of page

Videoportál / Videoportal

Tlačové správy/ Press

Štefan Kassay
Videopríhovor prezidenta konferencie Nová Európa
Video adress – Prologue of the Conference President
Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: anglicky / english
Pavol Šajgalík
Videopríhovor predsedu Slovenskej akadémie vied
Video address of the Chairman of the Slovak Academy
of Sciences
Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: anglicky / english
Nová Európa – New Europe
Účastníci konferencie
Pannelist
Zvuk / sound: slovensky, poľsky, anglicky / slovak, polish, english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Felix Unger
prezident Európskej akadémie vied a umení

President of the European Academy of Sciences and Arts

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Nová Európa – New Europe
Pozdravy
Greetings
Zvuk / sound: hudba / music
Titulky / subtitles: slovensky, anglicky / slovakenglish
Felix Unger
prezident Európskej akadémie vied a umení

President of the European Academy of Sciences and Arts

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Bronisław Komorowski
prezident Poľskej republiky 2010 – 2015

President of the Republic of Poland 2010 – 2015

Zvuk / sound: poľsky / polish
Titulky / subtitles: žiadne / none
Lech Wałęsa
prezident Poľskej republiky 1990 – 1995

President of the Republic of Poland 1990 – 1995

Zvuk / sound: poľsky / polish
Titulky / subtitles: žiadne / none
Bronisław Komorowski
prezident Poľskej republiky 2010 – 2015

President of the Republic of Poland 2010 – 2015

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Lech Wałęsa
prezident Poľskej republiky 1990 – 1995

President of the Republic of Poland 1990 – 1995

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Ivan Gašparovič
prezident Slovenskej republiky 2004 – 2014

President of the Slovak Republic 2004 – 2014

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Ivan Gašparovič
prezident Slovenskej republiky 2004 – 2014

President of the Slovak Republic 2004 – 2014

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Rudolf Schuster – pozdravný list
prezident Slovenskej republiky 1999 – 2004

President of the Slovak Republic 1999 – 2004

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Rudolf Schuster – greeting letter
prezident Slovenskej republiky 1999 – 2004

President of the Slovak Republic 1999 – 2004

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Miroslav Lajčák – pozdravný list
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak republic

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Miroslav Lajčák – greeting letter
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak republic

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Margarita Ganeva
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharska v SR

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria to the Slovak Republic

Nehmotné historické dedičstvo a živá pamäť – zjednocujúca sila a budúcnosť pre Novú Európu

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Margarita Ganeva
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharska v SR

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria to the Slovak Republic

Intangible historical heritage and live memory – a unifying force and the future of the New Europe

Zvuk / sound: english / anglicky
Titulky / subtitles: žiadne / none
Jun Shimmi
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v SR

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Slovak Republic

Asian perspective on a major shift of socio-economic paradigm experienced in recent decades

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Jun Shimmi
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v SR

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Slovak Republic

Ázijský pohľad na hlavné zmeny socio-ekonomických paradigiem v posledných desaťročiach

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Jana Bajánková
predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky

President of the Judicial Council of the Slovak Republic  

Nezávislé, efektívne a zodpovedné súdnictvo – predpoklad „spravodlivej Európy“

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Jana Bajánková
predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky

President of the Judicial Council of the Slovak Republic  

Independent, effective and accountable judiciary – presumption of „rightful Europe“

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Dušan Chrenek
vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Head of the Representation of the European Commission in the Slovak Republic  

Európa potrebuje jednotu

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Ivan Švejna
štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

State Secretary, Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

Nové sociálne riziká a sociálna dimenzia EU

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Peter Mišík
generálny riaditeľ Politickej sekcie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

General Director, Political Directorate General, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Pohľad z pozície krajiny predsedajúcej EÚ

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Dušan Chrenek
vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Head of the Representation of the European Commission in the Slovak Republic  

Europe needs unity

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Ivan Švejna
štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

State Secretary, Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

New social risks and social dimension of the EU

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Peter Mišík
generálny riaditeľ Politickej sekcie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

General Director, Political Directorate General, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

The view from the position of the country that presides to the EU

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Jiří Weigl
výkonný riaditeľ Inštitútu Václava KLAUSA

Executive Director, Václav KLAUS Institute

Konzervativní pohled na téma „Nové Europy“

Zvuk / sound: česky / czech
Titulky / subtitles: žiadne / none
Jiří Weigl
výkonný riaditeľ Inštitútu Václava KLAUSA

Executive Director, Václav KLAUS Institute

Conservative view on the "New Europe" theme

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Tomáš Malatinský
prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

President, Federation of Employers‘ Associations of the Slovak Republic

Nová Európa - priestor pre spolužitie v mieri a prosperite

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Tomáš Malatinský
prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

President, Federation of Employers‘ Associations of the Slovak Republic

New Europe – a space for living together in peace

and prosperity

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Štefan Luby
viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedúci vedecký pracovník, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Vice-President of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, Senior Scientist, Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences

Náš európsky vzduch

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Štefan Luby
viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedúci vedecký pracovník, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Vice-President of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, Senior Scientist, Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences

Our European Air

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Dušan Bella
riaditeľ Odboru európskych politík, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Director, Department for European Policies, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Nová Európa 2016

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Dušan Bella
riaditeľ Odboru európskych politík, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Director, Department for European Policies, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Nová Európa 2016

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Pavol Demeš
zahranično-politický analytik

Foreign Affairs Analyst

Slovensko v Európskej únii – nádeje a výzvy

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Pavol Demeš
zahranično-politický analytik

Foreign Affairs Analyst

Slovakia in the European Union – hopes and challenges

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Lajos Kupcsok
spolupredseda Maďarsko-Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

co-chairman of the Hungarian-Slovak Chamber of Commerce and Industry

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Lajos Kupcsok
spolupredseda Maďarsko-Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

co-chairman of the Hungarian-Slovak Chamber of Commerce and Industry

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Rudolf Dupkala

vedúci Katedry filozofie a religionistiky na Fakulte humanitných vied, Žilinská univerzita

Head of the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Humanities, University of Žilina in Žilina

„New Europe“ v kontextoch axiologického pluralizmu a pluralizmu kultúr (k problematike konfliktu alebo dialógu kultúr v Európe)
Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Rudolf Dupkala

vedúci Katedry filozofie a religionistiky na Fakulte humanitných vied, Žilinská univerzita

Head of the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Humanities, University of Žilina in Žilina

"New Europe" in the context of axiological pluralism and pluralism of cultures (on the issue of conflict or dialogue of cultures in Europe)

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Dušan Podhorský

professor emeritus, bývalý veľvyslanec v Kazachstane a Kirgizsku

Professor Emeritus, Former Ambassador to Kazakhstan and Kirghiz

Lokalizácia zrážok a stanovenie ich intenzity v nižších vrstvách troposféry z meraní lokálnych RF vysielačov ako základ pre lokálne varovanie pred povodňami
Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Dušan Podhorský

professor emeritus, bývalý veľvyslanec v Kazachstane a Kirgizsku

Professor Emeritus, Former Ambassador to Kazakhstan and Kirghiz

Localization of rainfall and determining its intensity in the lower layers of the troposphere from the measurements of local RF transmitters characteristics as a basis for local floods warning

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Ján Slezák

vedúci vedecký pracovník, Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied

Senior Scientist, Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences

Zdravie je bohatstvo – perspektíva pre Európu
Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Michal Valčo

člen Katedry filozofie a religionistiky, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita, člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu

Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Humanities, University of Žilina, Member of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg

Education, Values, and Religious Beliefs: Towards and Integrative Vision
Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Marián Ambrozy

Katedra spoločenských vied, Vysoká škola medzinárodného podnikania v Prešove

Department of Social Sciences, International School of Management in Prešov

Jednota filozofie a vedy – conditio sine qua non budovania znalostnej spoločnosti
Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Ján Slezák

vedúci vedecký pracovník, Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied

Senior Scientist, Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences

Health is Wealth – Perspective for Europe
Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Michal Valčo

člen Katedry filozofie a religionistiky, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita, člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu

Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Humanities, University of Žilina, Member of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg

Vzdelanie, hodnoty a náboženské presvedčenia: smerom k integračnej vízii
Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Marián Ambrozy

Katedra spoločenských vied, Vysoká škola medzinárodného podnikania v Prešove

Department of Social Sciences, International School of Management in Prešov

Unity of the philosophy and science – conditio sine qua non of developing a knowledge society
Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
Štefan Luby
viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedúci vedecký pracovník, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Vice-President of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, Senior Scientist, Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences

Záver konferencie

Zvuk / sound: slovensky / slovak
Titulky / subtitles: žiadne / none
Štefan Luby
viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedúci vedecký pracovník, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Vice-President of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, Senior Scientist, Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences

End of the Conference

Zvuk / sound: anglicky / english
Titulky / subtitles: žiadne / none
bottom of page