top of page

Tatiana Čorejová

Vysokoškolská pedagogička, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline. Vyštudovala Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Ako výskumná pracovníčka pracovala vo Výskumnom ústave spojov v Prahe a Ústave rozvoja komunikácií na Fakulte riadenia VŠDS Žilina. V období 1993-1996 pôsobila ako prodekanka pre pedagogickú činnosť na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) Žilinskej univerzity v Žiline. V období rokov 1999 - 2002 tu zastávala funkciu vedúcej katedry spojov a v roku 2002 bola zvolená za dekanku FPEDAS. Na čele fakulty pôsobila až do roku 2010, kedy ju členovia AS ŽU zvolili za rektorku po prvý krát. Znovuzvolená za rektorku Žilinskej univerzity bola aj v roku 2014. Profesijne sa venuje ekonomike sietí, sledovaniu a definovaniu vývojových tendencií, modelovaniu dopytu v závislosti na charakteristikách ponuky, trhovej štruktúry a štruktúry hospodárstva, diagnostikovaniu podnikateľského prostredia vrátane diagnostiky technologických postupov, výskumu odvetvových zoskupení firiem a sieťových procesov a regionálnym dimenziám poznatkovej ekonomiky. Je autorkou viacerých odborných monografií, skrípt, učebníc a odborných článkov.

bottom of page