top of page

Dušan Bella a Štefan Kassay na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: Reminis

Bratislava9. január 2017. Dušan Bella, riaditeľ Odboru európskych politík prijal na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí prezidenta Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Aj v dnešnom rozhovore, viac ako mesiac po medzinárodnej konferencii „NOVÁ EURÓPA/NEW EUROPE“, rezonovali jej nosné témy. Spätný pohľad na jednotlivé vystúpenia a poďakovania významných rečníkov konferencie a vôbec jej veľkorysé uskutočnenie predstavovalo intelektuálny príspevok Nadácie profesora Štefana Kassaya k tejto politicky významnej udalosti, na ktorej záštitu prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Ako sa Dušan Bella a Štefan Kassay zhodli, ciele konferencie boli jednoznačne naplnené. V jednotlivých príspevkoch väčšiny rečníkov sa prejavila hlboká zaangažovanosť a úsilie o „hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa aktuálnych spoločenských, politických a hospodárskych premien v Európe“. Úroveň organizovanosti, voľba a oslovenie výrazných osobností Európy, známe aj vo svetovej dimenzii sa stali platformou na výmenu skúseností, názorov a odborných pohľadov účastníkov, najmä z pohľadu krajín Vyšehradskej skupiny, ktorá zdieľa spoločné ciele. Nanovo si ozrejmovali zapojenie sa Európskej akadémie vied a umení a Slovenskej akadémie vied do prípravy konferencie, význam a vážnosť jednotlivých vystúpení, priebeh a čiastkovo prehodnocovali poslanie konferencie i jej reflexie na úrovni medzinárodného diania a ohlasov.

V názorovej konfrontácii osobitostí vystúpení Štefan Kassay vyzdvihol vystúpenie Dušana Bellu, ktorý kládol dôraz na nový význam ekonomickej dimenzie diplomacie. Podľa neho aj konferencia sa významne pričinila o ekonomický rozvoj a je jedným zo spôsobov presadzovanie aktuálnych potrieb do života. Jej zmyslom je posilňovať konkurenčnú schopnosť Slovenskej ekonomiky, iniciovať potrebné štrukturálne zmeny, prílev zahraničných investícií, moderných technológií, podporovať export, energetickú bezpečnosť štátu. Na konferencii vo vystúpeniach rečníkov sa preukázalo, ako dôležité je priblíženie v praxi overených duševných a nehmotných produktov umeleckých a vedeckých osobností a podnikateľov, ktorí reprezentujú Slovensko v zahraničí. Spolu so Štefanom Kassayom, prezidentom konferencie, nanovo sa zaoberali postojom Slovenskej republiky k európskym politikám a využívaním výhod členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a regionálnych zoskupeniach.


V závere stretnutia sa obaja diskutujúci dohodli, že dlhodobá spolupráca, ako užitočná bola napríklad aj Dušanom Bellom iniciovaná prednáška Štefana Kassaya na porade ekonomických diplomatov, pôsobiacich na zastupiteľských úradoch vo svete a následná korešpondencia s veľvyslancami jednotlivých zástupcov SR v zahraničí. Rovnako aj napĺňanie prvej etapy šírenia excelentných slovenských duševných produktov a excelentných výrobkov slovenských firiem vo svete. Názory veľvyslancov a ich úsilie o zdokonaľovanie metód a realizácia ekonomickej diplomacie viedli k ďalším aktivitám, ktorých počiatočné iniciačné jadro bolo práve v spolupráci a veľkej aktivite Dušana Bellu, ešte počas v jeho pozície riaditeľa odboru riadenia ekonomickej diplomacie, kedy sa začínala jeho spolupráca so Štefanom Kassayom. Aj na základe skúseností z minulosti a teoretického rozpracovania aplikovaných metodík ekonomickej diplomacie aj podľa slov Dušana Bellu je dobre, že okruh pozvaných hostí konferencie bol zameraný nielen na predstaviteľov vlády, bývalých prezidentov, politikov, diplomatov, akademikov, ale aj podnikateľov a jej predstaviteľov hospodárstva a priemyslu zo strednej Európy. V závere debaty v priateľskej atmosfére sa Dušan Bella a Štefan Kassay dohodli aj na ďalšej spolupráci v rámci ekonomickej diplomacie a pre budúce obdobie si stanovili konkrétny okruh spolupráce. Pre pripomenutie ich rozhovoru pred kamerou v rubrike „Hosť Štefana Kassaya“ mu autor relácie odovzdal jej DVD záznam.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page