top of page

Rudolf Dupkala

Profesor a slovenský filozof, špecialista na dejiny slovenskej filozofie. Narodil sa 27.8.1956. Filozofiu a vedecký ateizmus študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Prešove. Realizoval študijné pobyty na Lomonosovovej univerzite v Moskve (1984), L` Université d´été v Paríži (1993), Masarykovej univerzite v Brne (1998) a Uniwersytete Rzeszowskim v Rzeszowe (2005). Pôsobí na Inštitúte filozofie a etiky FF PU v Prešove a Uniwersytete Rzeszowskim v Rzeszowe. Pedagogicky a výskumne sa orientuje na problematiku dejín slovenskej a slovanskej filozofie v ich európskom ideovom kontexte. Publikuje v odborných filozofických, teologických a literárnohistorických časopisoch doma i v zahraničí. (Filozofia, Theologos, Ateizmus, Slavica Slovaca, Tvorba-T, Slovenské pohľady, Romboid, Slavie, Lelkilpasztor, Colloquia Communia, Dialogue and Universalism, Parerga, Doctrina atď.). Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií, študijných textov a učebníc.

bottom of page