top of page

Ján Slezák

Pracuje už 50 rokov v Slovenskej akadémii vied. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venoval mnohým témam, ktorých centrálnym objektom bolo srdce, a to v oblasti normálnej a patologickej fyziológie a experimentálnej kardiológie. Profesor Slezák ako hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ sa zúčastnil mnohých domácich a zahraničných projektov a dosiahol viaceré prioritné výsledky medzinárodného významu. Publikoval vyše 550 vedeckých prác, bol prispievateľom a editorom ôsmich monografií a autorom v učebniciach a učebných textoch. Pán profesor významne zviditeľňoval svoje dlhodobé pracovisko Ústav pre výskum srdca SAV v riadiacich funkciách, bol aj 1. podpredsedom Slovenskej akadémie vied, prednášal na mnohých zahraničných univerzitách. Viacero dlhodobých zahraničných pobytov ako „viziting“ profesor absolvoval v USA a Kanade, je voleným členom učených spoločností a akadémií vied doma a v zahraničí. Činnosť profesora Slezáka bola tiež osobitne spojená s jeho pôsobením na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti je prorektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Výsledky svojej práce pán profesor približoval aj širšej verejnosti a jeho popularizačná činnosť zameraná na tematiku kardiovaskulárneho systému zahrňuje knihy, články i vystúpenia v médiách. V roku 1991 založil Slovenskú ligu za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení „Srdce srdcu“, na čele ktorej pôsobil ako prezident do roku 2012. Za svoju bohatú všestrannú a intenzívnu prácu bol vyznamenaný viacerými rezortnými, akademickými a univerzitnými vyznamenaniami doma i v zahraničí. Cenu primátora na rok 2013 si profesor MUDr. Ján Slezák, DrSc. prevzal za celoživotnú prácu vedca, vysokoškolského pedagóga, popularizátora a organizátora v oblasti srdcovej medicíny.

bottom of page